Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Werkgevers dragen elk jaar premie af aan het Fonds Scholing en Ordening. U kunt hier lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Voorschotnota
 

De werkgever ontvang ieder kwartaal een voorschotnota met daarop het verschuldigde kwartaalbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de laatst bekende, door de werkgever aangeleverde gegevens, rekening houdend met CAO-verhogingen. Indien de werkgever niet, niet tijdig of onvolledig de benodigde gegevens aan de Stichting verstrekt, is de Stichting bevoegd de hoogte van de bijdrage naar beste weten zelf vast te stellen. De premie bedraagt met ingang van 1 mei 2024 0,99% over het ZVW-loon en de aan derden betaalde vergoeding voor ingeleende arbeidskrachten, waarvan een deel (0,33%) mag worden ingehouden op het loon van de werknemer. Uit oogpunt van efficiëntie ontvangen bedrijven met een lage premiegrondslag een jaarnota in plaats van een kwartaalnota.

 

Bedrijven die een machtiging voor automatische incasso afgeven kunnen de verschuldigde premie naar keuze per jaar, per maand of per kwartaal betalen. Het jaar-, maand- of kwartaalbedrag is een voorlopig premiebedrag dat de werkgever aan de Stichting FSO verschuldigd is. Pas bij de eindafrekening wordt het definitieve bedrag vastgesteld.

 

Betaling

Op de voorschotnota’s staat een vervaldatum. Als er geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven, dan dient het verschuldigde premiebedrag voor de 21e van de eerste maand van het kwartaal betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of het van de werkgever gevorderde voorschot is men door het enkele verloop van de termijn in verzuim. Stichting FSO is dan bevoegd deze betaling op te vorderen en zal uiteindelijk de factuur ter incasso uit handen geven aan een advocaat of een incassobureau. Alle daaraan verbonden kosten, daaronder zowel de buitengerechtelijke- als de gerechtelijke kosten begrepen, komen in dat geval voor rekening van de betrokken werkgever. Tijdige betaling voorkomt dit soort vervelende maatregelen. 

 

Wijziging premiegrondslag

Weet u nu al dat er het komende jaar wijzigingen gaan optreden in de premiegrondslag, dan verandert in dat geval ook het premiebedrag dat u aan ons dient af te dragen. Als u het daarvoor bestemde formulier invult en dit aan ons toestuurt, passen wij het voorschotbedrag aan. Wij verzoeken u om uitsluitend wijzigingen van enige omvang door te geven.

 

In het geval u een te hoog voorschot heeft betaald, bijvoorbeeld omdat u een vervoerscontract heeft verloren, ontvangt u een creditnota en een nieuwe factuur met het aangepaste uitgangspunt. Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort.

Indien u een te lage voorschotnota heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in de loop van het jaar meer personeel in dienst heeft genomen, ontvangt u een herziene voorschotnota. Wij raden u aan om zo'n wijziging tijdig middels een wijzigingsformulier loonsom door te geven. Het bedrag op uw voorschotnota wordt door ons op de nieuwe gegevens aangepast. Hiermee voorkomt u dat er aan het eind van een premiejaar nog veel moet worden bijbetaald.

 

Verzamelloonstaat

Om het definitieve premiebedrag vast te kunnen stellen, zullen wij u vragen een verzamelloonstaat van het premiejaar waarvoor de eindafrekening wordt opgemaakt, aangevuld met een verklaring van een tekeningsbevoegde persoon, naar ons toe te sturen. Als u gebruik heeft gemaakt van ingeleende arbeidskrachten dan vragen wij u ook om ons een uitdraai van de grootboekkaart toe te zenden waarop de aan derden betaalde vergoedingen voor ingeleende arbeidskrachten geadministreerd zijn of kopieën van de desbetreffende facturen. Aan het begin van elk premiejaar wordt u uitgenodigd om opgave te doen over het voorgaande premiejaar. U ontvangt daarvoor een uitnodiging met een opgaveformulier.

 

Eindafrekening

Na ontvangst van uw stukken inzake de premieopgave van het voorgaande jaar vindt er een berekening plaats waarin de opgelegde voorschotnota's worden betrokken. Er wordt een zogeheten eindafrekening gemaakt. Hierop wordt het definitieve premiebedrag gemeld. Deze eindafrekening wordt u in het eerste kwartaal toegezonden. Eventueel te veel betaalde bedragen worden kort daarna uitgekeerd. Indien blijkt dat er te lage voorschotnota's zijn opgelegd, dient u het verschil bij te betalen.